Đất đai và nhà ở

STT Tiêu đề SL xem
1 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức . . . . . 4471
2 Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . . . . . 4601
3 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4770
4 Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức, công ty 4683
5 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . . . 4344
6 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất không có biến động 4341
7 Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 4607
8 Thừa kế quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 4585
9 Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4385
10 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 4656
11 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . . . . 4235
12 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất có phân chia . . 4335
13 Trích lục bản đồ địa chính 4641
14 Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở 4563
15 Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 4536
16 Tặng cho quyền sử dụng đất 4622
17 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . . . 4446
18 Thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất 4629
19 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp chuyển nhượng . . . . 4290
20 Chuyễn mục đích sử dụng đất từ cây trồng hàng năm sang cây lâu năm và đất nông nghiệp khác 4468
21 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở 4263
22 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 4456
Trang: 1  <<  [1]  >> 
fadsf;asdkfjadsf: thu-tuc-dat-dai-va-nha-o