Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng

Việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, xem xét và thẩm định lại hợp đồng trước khi ký kết là rất quan trọng để tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. Duong & Partners cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm: chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, xem xét và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, dân sự.

Nội dung tư vấn

  • Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
  • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
  • Luật sư tư vấn tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
  • Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
  • Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
  • Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
  • Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
  • Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như: điều khoản  thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp...

Các loại hợp đồng

-  Hợp đồng kinh tế
-  Hợp đồng thương mại
-  Hợp đồng đầu tư
-  Hợp đồng dân sự
-  Hợp đồng lao động
-  Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh
-  Hợp đồng hợp đồng liên doanh
-  Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa
-  Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật
-  Hợp đồng li-xăng
-  Hợp đồng mua bán
-  Các loại hợp đồng khác...

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
          

Dịch vụ khác:

Tư vấn pháp luật thường xuyên DN