Tư vấn Hợp đồng mua bán nhà/chuyển nhượng quyền sử dụng đất

      

1. Tư vấn về hình thức hợp đồng

 • Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà;
 • Tư vấn hoàn thiện pháp lý hợp đồng, tránh hợp đồng không bị vô hiệu.

2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên
2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở

 • Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà;
 • Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro;
 • Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật;
 • Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.
 • Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán;
 • Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà;
 • Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán;
 • Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở

 • Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn;
 • Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ;
 • Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.

3. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

 • Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;
 • Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà;
 • Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;
 • Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
 • Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
 • Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng ;
 • Tư vấn về thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ hợp đồng mua bán nhà ;
 • Các nội dung khác có liên quan.

4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
 • Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.
 • Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.

5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng

 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
 • Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

Tư vấn Pháp luật đất đai