Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bản quản lý: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Các bước thực hiện:

 • Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn là 20 ngày kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài.

Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động

Thành phần hồ sơ:

 • Hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
 • Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp;
 • Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh;
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
 • Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • 03 (ba) ảnh mầu (3cm x 4cm,) chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ;
 •   Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động;
 • Văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

 1. Bộ Luật Lao động năm 1994;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động năm 2002;
 3. Nghị định số: 34/2008/NĐ-CP;
 4. Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH;

Mẫu đơn:

1. Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh;
2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 5. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 7. Thủ tục khai trình lao động
 8. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động