Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp quận huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bước thực hiện:

  • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường).
  • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
  •   Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
3. Bản vẽ hiện trạng(nếu có).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai;
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
  • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT;
  • Nghị định 88/2009/NĐ-CP.

    Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn