Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức . . . . .

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có):

 •   Thường xuyên: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc;
 • Khi có yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, ...

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Các bước thực hiện:

 • Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;
 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường, được cấp biên nhận. Thời gian: buổi sáng và chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần theo giờ hành chính;
 • Dự thảo, ký và trao Giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất (đối với trường hợp đủ điều kiện), trả hồ sơ đối với trường hợp không đủ điều kiện.

Thành phần hồ sơ

1.    Quyết định thu hồi một phần thửa đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
2.    Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai;
3.    Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất cần tách hoặc hợp thửa
4.    GCN đăng ký kinh doanh của tổ chức
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP
 • Luật Xây dựng 2003
 • Luật kinh doanh bất động sản 2006
 • Nghị quyết số 07/2007/QH12
 • Nghị định 95/2005/NĐ-CP
 • Nghị định số 90/2006/NĐ-CP
 • Nghị định số 109/2007/NĐ-CP
 • Nghị định số 142/2005/NĐ-CP
 • Nghị định số 153/2007/NĐ-CP
 • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP
 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
 • Nghị định số 198/2004/NĐ-CP
 • Nghị định số 83/2007/NĐ-CP
 • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;
 • Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
 • Thông tư 03/2005/TT-BTP
 • Thông tư 05/2006/TT-BXD
 • Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT
 • Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT
 • Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT
 • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
 • Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND
 • Công văn số 1064/UBND-ĐTMT
 • Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND
 • Quyết định số 150/2004/QĐ-UB
 • Quyết định số 200/2004/QĐ-UB
 • Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND
 • QUYẾT ĐỊNH số 54/2007/QĐ-UBND
 • Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND     

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn