Tặng cho quyền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng tài nguyên và môi trường cấp quận huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện; UBND cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế.
Thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm:

 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hoặc văn bản cam kết tặng cho hoặc hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)

Lệ phí:

 • Lệ phí chứng nhận đăng ký về đất đai;
 • Lệ phí trước bạ;
 • Thuế thu nhập cá nhân từ việc tặng cho quyền sử dụng đất(trường hợp không thuộc diện miễn giảm).

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Hồ sơ pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2003;
 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 176/1999/NĐ-CP;
 • Nghị định 80/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 100/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP;
 • Quyết định 93/2007/QĐ-TTg;
 • Thông tư số 95/2005/TT-BTC;
 • Thông tư số 02/2007/TT-BTC;
 • Thông tư số 84/2008/TT-BTC;
 • Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT;
 • Quyết định 63/2008/QĐ-UBND;
 • Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn