Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức, công ty

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng cấp chủ quyền - Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân quận huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi  (50) ngày làm việc kể từ ngày Phòng cấp chủ quyền – Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày tổ chức, công ty nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

Hồ sơ pháp lý liên quan:

a) Giấy phép xây dựng công  trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp luật đã được chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân;
d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành) có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó;
e) Trường hợp chủ thể không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; trường hợp công trình được xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình;
2. Các giấy tờ pháp lý liên quan tại điểm a, b, c, d, đ, e nêu trên;
3.    Bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai;
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
  • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT;
  • Nghị định 88/2009/NĐ-CP.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn