Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có):

 • Thường xuyên: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Khi có yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố…

Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Các bước thực hiện:

 • Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;
 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp biên nhận. Thời gian: buổi sáng và chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần theo giờ hành chính;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực địa, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, lấy ý kiến về tranh chấp, khiếu nại về đất đai và môi trường (nếu có). Biên bản có xác nhận của tổ chức sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
 • Tổ chức họp liên ngành giải quyết hồ sơ;
 • Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, trả hồ sơ kèm công văn thông báo cho tổ chức biết;
 • Trường hợp đủ điều kiện, có công văn chuyển Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố thu tiền sử dụng đất, truy thu tiền thuê đất và các khoản thuế khác nếu có;
 • Chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên Giấy chứng nhận (thuê sang giao) và trao cho tổ chức.

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê đất ngắn hạn hàng năm và thuê đất có thời hạn nhưng không phải là 50 năm phải trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời hạn sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;
 • Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản chụp các chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước trong việc sử dụng đất (hóa đơn đóng tiền thuê đất hàng năm).

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).

Yêu cầu:

 • Sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất (phù hợp quy hoạch) Luật Đất đai;
 • Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh (không tranh chấp, khiếu nại) Luật Đất đai;
 • Người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan (thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định) Luật Đất đai;
 • Không để xảy ra tình trạng đất bị lấn, chiếm; không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; huỷ hoại đất; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử dụng các quyền của người sử dụng đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất. Luật Đất đai;
 • Đối với nhà, đất có nguồn thuộc sở hữu Nhà nước phải có phương án sắp xếp lại, xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Xây dựng 2003;
 • Luật kinh doanh bất động sản 2006;
 • Luật Đất đai năm 2003;
 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
 • Nghị quyết số 07/2007/QH12;
 • Nghị định 95/2005/NĐ-CP;
 • Nghị định số 90/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định số 109/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;
 • Nghị định số 153/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định số 83/2007/NĐ-CP;
 • Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg;
 • Thông tư 03/2005/TT-BTP;
 • Thông tư 05/2006/TT-BXD;
 • Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT;
 • Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT;
 • Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT;
 • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT;
 • Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND;
 • Công văn số 1064/UBND-ĐTMT;
 • Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND;
 • Quyết định số 150/2004/QĐ-UB;
 • Quyết định số 200/2004/QĐ-UB;
 • Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND;
 • Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND;
 • Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND


Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn