Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Cấp phép
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Đối tượng: Tổ chức

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN QSH nhà ở và lệ phí cấp GCN tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh, cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu bản sao với các giấy tờ gốc, nếu hồ sơ đã có đủ giấy tờ theo quy định thì viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp GCN, trong đó nêu rõ thời gian giao trả GCN (trường hợp hồ sơ không đủ các giấy tờ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do và có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ngay khi nhận hồ sơ để người đề nghị cấp GCN biết, bổ sung hồ sơ);
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên GCN trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN, thông báo cho người đề nghị cấp GCN nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, vào sổ đăng ký QSH NƠ;
 • Chủ sở hữu nhà ở nộp biên lai các khoản lệ phí và các giấy tờ gốc về tạo lập nhà ở tại cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ để được nhận GCN QSH nhà ở.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Thành phần hồ sơ đối với chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
+ Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập;
+ Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tổ chức phải có một trong những giấy tờ (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Bản vẽ sơ đồ nhà ở.

 • Thành phần hồ sơ đối với chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
+ Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập;
+ Văn bản của chủ sử dụng đất ở đồng ý cho phép xây dựng nhà ở được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã trở lên;
+ Bản vẽ sơ đồ nhà ở.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí (nếu có):

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
 • Mức lệ phí:500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 1. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;
 2. Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 3. Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
-----------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412  - 0986 708 677

Dịch vụ khác:

 1. Cấp GPXD do UB cấp tỉnh quy định
 2. Cấp GP CTXD nhà ở riêng lẻ đô thị
 3. Cấp lại GCN nhà ở đối với tổ chức
 4. Cấp đổi nhà ở đối với tổ chức
 5. Gia hạn GPXD do UBND cấp quận huyện quy định
 6. Điều chỉnh GPXD thuộc UBND cấp tỉnh