Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng cấp phép thuộc Sở XD
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện:

1.    Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng. Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng nếu được ủy quyền. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
2.    Tiếp nhận hồ sơ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.
3.    Kiểm tra, bổ sung hồ sơ Trường hợp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn điều chỉnh Giấy phép xây dựng
4.    Xem xét điều chỉnh giấy phép Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục « gia hạn, điều chỉnh » trong giấy phép xây dựng đã cấp hoặc bằng phụ lục kèm theo giấy phép xây dựng đã cấp

Hồ sơ gồm:

1. Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng;
2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;
3. Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng;
 2. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
 3. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 4. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 5. Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;
 6. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.   

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
------------------------------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412  - 0986 708 677

Dịch vụ khác:

 1. Cấp mới GCN nhà ở đối với tổ chức
 2. Cấp GPXD do UB cấp tỉnh quy định
 3. Cấp GP CTXD nhà ở riêng lẻ đô thị
 4. Cấp lại GCN nhà ở đối với tổ chức
 5. Cấp đổi nhà ở đối với tổ chức
 6. Gia hạn GPXD do UBND cấp quận huyện quy định