Thủ tục đăng ký thay đổi Cổ đông sáng lập - Công ty Cổ phần

Thủ tục đăng ký thay đổi Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh    
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1.    Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu);
2.    Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
3.    Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp);
4.    Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (theo mẫu);
5.    Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần;
6.    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu.
Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

  • Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập;
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
7.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com