Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh - Công ty cổ phần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh    
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Hồ sơ gồm

1.    Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu);
2.    Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
3.    Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp);
4.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com