Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở - Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

 Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh   
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1.    Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính  (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu);
2.    Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
3.    Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp);
4.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com