Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh - Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh    
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1.    Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh  (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu);
2.    Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
3.    Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp);
4.    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
5.    Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
6.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

  1. Luật Doanh nghiệp năm 2014
  2. Quyết định 10/2007/QĐ-TTg;
  3. Quyết định 337/2007/QĐ-BKH.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com