Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN, KCX, KCNC và UBND tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương.
Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh GCNĐT; 30 – 45 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh GCNĐT.


Thành phần hồ sơ

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

 • Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
 • Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)
 • Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
5. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai ;
6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
7. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa).

Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký); 05 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 01 bộ gốc, được đóng thành từng quyển.

 CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Luật Đầu tư 2014;
 2. Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
 2. Cấp GCN đầu tư cho nhà đầu tư NN tại VN
 3. Cấp GP bán lẻ công ty NN tại VN
 4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
 5. Chuyển nhượng dự án
 6. Đăng ký nhượng quyền từ NN vào VN