Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (thay đổi người đại diện pháp luật)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN, KCX, KCNC và UBND tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

 • Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
 • Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần) trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của Người đại diện pháp luật mới.
5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
6. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa).

Số lượng hồ sơ nộp

 • 02 bộ hồ sơ trong đó 01 bộ gốc (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành từng quyển.

Căn cứ pháp lý

 1. Luật Đầu tư 2014;
 2. Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Cấp GCN đầu tư cho nhà đầu tư NN tại VN
 2. Gia hạn hoạt động của dự án đầu tư
 3. Cấp GP bán lẻ công ty NN tại VN
 4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
 5. Chuyển nhượng dự án
 6. Đăng ký nhượng quyền từ NN vào VN