Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

(Điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án)

LUẬT SƯ TƯ VẤN

Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Các hình thức điều chỉnh

 •      Không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.
 •      Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.
 •      Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH HOẶC THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH

 •      Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn.
 •      Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 •      Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

  ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 •  Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó.

     Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

 •    Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;
 •    Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);
 •     Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau:

 •      Dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 •      Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh;
 • Những thay đổi so với dự án đang triển khai;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

     Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra những nội dung điều chỉnh và cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
     Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
     Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
     Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Luật Thương mại 2005;

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Cấp GCN đầu tư cho nhà đầu tư NN tại VN
 2. Gia hạn hoạt động của dự án đầu tư
 3. Cấp GP bán lẻ công ty NN tại VN
 4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
 5. Chuyển nhượng dự án
 6. Đăng ký nhượng quyền từ NN vào VN