Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

LUẬT SƯ TƯ VẤN

1.    Điều kiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

a)    Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b)    Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

a)    Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương  do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
b)    Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;
c)    Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;
d)    Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Lưu ý: Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đượng, Báo cáo tài chính có kiểm toàn hoặc tài liệu khác giá trị tương đương và điều lệ của công ty (nếu có) của công ty nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự.

3.    Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Bộ Công Thương thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh

4.    Thời hạn hoạt động của chi nhánh:

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của công ty nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Luật thương mại;
  2. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Cấp GP thành lập VPDD của thương nhân NN tại VN
  2. Gia hạn GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
  3. Chấm dứt hoạt động CN, VPDD NN tại VN
  4. Điều chỉnh GP chi nhánh cty NN tại VN
  5. Điều chỉnh, bổ sung GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
  6. Gia hạn GP lập CN cty NN tại VN