Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ

II/ Điều kiện

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký thiết kế bố trí

•    Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
•    Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
•    Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
•    Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí;

Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký thiết kế bố trí;

Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí.

2. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp

Có tính nguyên gốc;

Có tính mới thương mại.

III/ Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai ( theo mẫu);
2. Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);
3. Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu);
4. Bản mô tả mạch tích hợp;
5. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

IV/ Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ.

V/ Thời hạn giải quyết

Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

Cấp Giấy chứng nhận: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

VI/ Lệ phí

1. Lệ phí nộp đơn 180.000 đồng
2. Lệ phí công bố đơn 120.000 đồng
3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 120.000 đồng
4. Lệ phí đăng bạ 120.000 đồng.

VII/ Căn cứ pháp lý

•    Luật Sở hữu trí tuệ;
•    Thông tư số 22/2009/TT-BTC;
•    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
•    Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
  2. Thủ tục đăng ký KDCN
  3. Thủ tục đăng ký sáng chế
  4. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
  5. Thủ tục cấp lại phó bản VBBH SHCN
  6. Thủ tục duy trì hiệu lực VBBH SHCN
  7. Thủ tục gia hạn hiệu lực VBBH SHCN